Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin

Rubricerat ärende, diarienummer 6.8.16-17937/2018, har remitterats till Regelrådet.

Remissen inkom till oss den 6 december 2018 med angiven svarstid till den 11 december
kl 13.00 för att eventuella synpunkter skulle kunna beaktas. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet och saknar därmed möjlighet att behandla ärendet inom den angivna tiden. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.