Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2010:45) om träning och tävling med djur

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.