Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.