Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter

Rubricerade ärende, diarienummer 4.4.16-13913/17, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.