Jordbruksverkets förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter

Rubricerade ärende, diarienummer 3.6.17-2840/17, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/2109 av 1 december 2016 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG vad gäller upptagande av nya arter och det botaniska namnet på arten Lolium x boucheanum Kunth. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.