Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd (SJVFS 2014:41)

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.4.16-08365, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.