Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd

Rubricerade ärende, ert diarienummer 34-10193/09, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas inga effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.