Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd

Såvitt Regelrådet kan bedöma har Jordbruksverkets utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit begränsat i förhållande till överordnade föreskrifter. I övrigt har Regelrådet i sin granskning kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.