Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om ansökan om projektstöd inom havs- och fiskeriprogrammet

Remissen inkom till Regelrådet den 8 juli 2014 med begäran om svar till den 1 augusti 2014. Regelrådet sammanträder nästa gång den 27 augusti 2014. Då vår förfrågan om förlängd svarstid till detta datum inte har varit möjlig för er att tillmötesgå och Regelrådet saknar möjlighet att hantera ärendet inom den begärda svarstiden avstår rådet från att yttra sig i detta ärende.