Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets område

Rubricerat ärende, diarienummer 5.1.16-08584/2018, har remitterats till Regelrådet.

Av remissen framgår att Jordbruksverket har samrått med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.