Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.4.16-562/16, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.