Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till det genomförandebeslut om skyddsåtgärder som fattats av EU-kommissionen. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.