Jordbruksverkets förslag till föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och om kontroll av ekologisk produktion

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7.16-16407/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har inte kunnat behandla rubricerat ärende inom den angivna svarstiden, dessvärre på grund av felaktig intern hantering av remissen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.