Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om behörighet för djurhälsopersonal

Rubricerade ärende, diarienummer 5.7.16-9775/15, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.