Jordbruksverkets förslag till upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (LSFS 1979:11) om burfågelkarantän

Rubricerade ärende, ert diarienummer 30-9944/09, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.