Jordbruksverkets nya remiss av förslag till nya föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1.16 – 16837/2018, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig