Justitiedepartementets promemoria Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. (Ds 2011:45)

Justitiedepartementets promemoria Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. (Ds 2011:45) Rubricerade ärende, diarienummer Ju2011/8921/L1, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.