Justitiedepartementets remiss av promemorian Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.