Justitiedepartementets remiss av promemorian Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.