Kanslisvar avseende Landsbygdsdepartementets förslag om ändring i förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.