Kanslisvar avseende Miljödepartementets förslag till förordning om återvinning av fartyg

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Regelrådets yttrande

(pdf 78 KB)

Det bakomliggande förslaget

Fartygsåtervinningsförordningen (pdf 858 KB)