Kanslisvar avseende Myndighetens för yrkeshögskolan förslag till föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll i utbildningar till tandsköterska

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.