Kanslisvar avseende Skogsstyrelsens förslag om upphävande av föreskrifter om stöd för kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk (SKSFS 2008:3), föreskrifter om stöd för åtgärder för att bevara och utveckla skogens mångfald (SKSFS 2008:7) och föreskrifter om stöd för att öka arealen ädellövskog (SKSFS 2008:6)

Remissen är föranledd av att landsbygdsprogrammet 2007 – 2013 upphör. Skogsstyrelsens föreskrifter förlorar därmed sin relevans. Regelrådet yttrar sig därför inte över ärendet.

Taggar:

ädellövskog