Kanslisvar över Elsäkerhetsverkets remiss om ändring i föreskrift ELSÄK-FS 2013:1 om behörighet för elinstallatörer

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.