Kanslisvar över Finansdepartementets promemoria avseende vissa förfaranderegler på energiskatteområdet

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.