Kanslisvar över Jordbruksverkets förslag på föreskrifter om ändring i SJVFS 2011:30 om avgifter för vissa kontroller m.m.

Det framgår av remissen att Jordbruksverket samrått med ESV avseende rubricerade ärende. Enligt 2 § 2p. förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244) ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.