Kanslisvar över Jordbruksverkets remiss om ändring i föreskrift (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.

Regelrådet har i kontakt med Ekonomistyrningsverket (ESV) underrättats om att Jordbruksverket inlett ett samråd med ESV avseende rubricerade ärende. Enligt 2 § 2p. förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244) ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.