Kanslisvar över Länsstyrelsen i Gävleborgs remiss om lokal sjötrafikföreskrift

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.