Kanslisvar över Länsstyrelsen i Gotland läns remiss om lokala föreskrifter om väjningsplikt och stopplikt på väg

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.