Kanslisvar över Miljödepartementets promemoria Förändrat ansvar för Emas

Förslaget innebär att ansvaret för ett uppdrag ska överföras från ett statligt bolag till en myndighet. Förslaget medför endast effekt för ett statligt företag som inte bedriver någon kommersiell verksamhet med vinstsyfte. Sammantaget omfattas därför inte förslaget av Regelrådets granskning varför Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Emas