Kanslisvar över Näringsdepartementets remiss om Transportstyrelsen fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafik på väg: Konkurrensvillkor, cabotagetransporter och beställaransvar

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för svenska företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.