Kanslisvar över Naturvårdsverkets remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Sonfjällets nationalpark

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.