Kanslisvar över Socialstyrelsens remiss om förslag om ändring i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.