Kanslisvar över Tullverkets remiss om ändrade föreskrifter om tjänsten Mina sidor och enskildes direktåtkomst till uppgifter om sig själv i tulldatabasen

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.