Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer; nya ansökningsavgifter

Rubricerade ärende, diarienummer 4.7-H18-06006, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller förslag till ansökningsavgifter för allmänkemikaliedispenser. Enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheter varje år samråda med Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut. Enligt 2 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.