Kemikalieinspektionens föreskrifter om ändring i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, diarienummer H20-06300, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.