Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, diarienummer 4.7-H15-07180, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.