Kemikalieinspektionens föreskrifter om (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Regelrådet har i uppdrag att yttra sig över konsekvensutredningar som upprättats och som har legat till grund för ett förslag till föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företag. Det framgår av rubricerat ärende att Kemikalieinspektionen inte genomfört en konsekvensutredning. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.