Kemikalieinspektionens förslag om ändring och upphävande av bestämmelser i föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, diarienummer 4.7-H18-03708, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.