Kemikalieinspektionens förslag till ändrade föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.