Kemikalieinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H16-07787, har remitterats till Regelrådet.

Förslaget i remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av ändringar i EU-direktiv som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.