Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H18-06273, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslagsställarens handlingsutrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter har varit synnerligen begränsat i förhållande till EU-rätten. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.