Kemikalieinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Rubricerade ärende, diarienummer 4.7-H16-07113, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.