Kemikalieinspektionens utkast till rapport till regeringsuppdrag att analysera behovet och möjligheten att begränsa icke yrkesmässig användning av växtskyddsmedel i Sverige

Rubricerade ärende, diarienummer H16-06804, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.