Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Rubricerat ärende, diarienummer Fi2018/02823/S3, har remitterats till Regelrådet.

Remissen inkom till oss den 13 augusti 2018 med angiven svarstid till den 20 augusti 2018.  Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 13 augusti om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.