Kompletterande förslag till promemorian Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2019/02086/S3, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag som följer gällande bestämmelser att Regelrådet yttrar sig

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 446 KB)