Kompletterande förslag till promemorian Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2019/02086/S3, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag som följer gällande bestämmelser att Regelrådet yttrar sig