Kompletterande remiss avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (promemoria)

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2016/04660/FST, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.