Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna

Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna Rubricerade ärende, ert diarienummer 708/2008, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet granskar förslag till lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.