Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område samt i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Remissen innehåller förslag till ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område samt i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Ändringarna innebär att Sveriges laxkvot under år 2012 i Östersjön fördelas så att fisket med fasta redskap får nyttja 60 procent och fisket med övriga redskap får nyttja 40 procent. Vidare avses fiske efter lax med drivlinor, förankrade linor och förankrade flytnät förbjudas från ingången av år 2013. Vid fiske efter lax med fasta redskap föreslås att rapportering ska göras elektroniskt till Havs- och vattenmyndigheten varje vecka till skillnad mot i dag då den typen av rapportering ska göras en gång i månaden.