Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter

Rubricerade ärende, diarienummer 2016/1534, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.